รางวัลแห่งคุณภาพ

2557 รางวัลโรงงานน้ำตาลทรายชั้นดี
2556 รางวัลโรงงานน้ำตาลทรายชั้นดี
2555 รางวัลโรงงานน้ำตาลทรายดีเด่น
2555 รางวัลโรงงานน้ำตาลทรายดีเด่น & รางวัลพิเศษในการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (2551-2553)
2554 รางวัลโรงงานน้ำตาลทรายชั้นดี
2553 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น
2552 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น
2551 รางวัลโรงงานน้ำตาลดีเด่น