คณะกรรมการบริษัท

คุณจรรย์สมร วัธนเวคิน

ประธานกรรมการบริษัท

คุณวิเชียร เจียกเจิม

กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คุณสมบัติ ชัยเดชสุริยะ

กรรมการอิสร

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รศ.วัฒนา สวรรณยาธิปัติ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการตรวจสอบ

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน

กรรมการ

คุณสุขกาญจน์ วัธนเวคิน

กรรมการ

คุณกิตติศักดิ์ วัธนเวคิน

กรรมการ

คุณสมพิศ สุวรรณรัตน์

กรรมการ

คุณปริวัฒก์ กาญจนธนา

กรรมการและเลขานุการบริษัท